Posestvo se vseskozi vzpostavlja in vzdržuje na naravi prijazni način. Izhaja iz tradicionalne osnove gospodarjenja z zemljo, ki je pravzaprav zelo blizu sodobnim ekološkim principom. Tem se pridružujejo tudi novi, sodobni alternativni poskusi, primerni za ljudi brez izkušenj v kmetovanju in ženske. Tradicionalni odnos do narave je zelo blizu tudi principom permakulture.

V zadnjem času se je posestvo vključilo v Program razvoja podeželja (KOPOP) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, ki ga finančno podpira Evropska unija, in sicer v del:

  • Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10) pri operacijah ‘sadjarstvo’ in ‘visokodelebeni travniški sadovnjaki’, katerih cilj je zmanjšati vplive kmetovanja na okolje. Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.
  • Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.
  • Operacija »Visokodebelni travniški sadovnjaki« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi k ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter kmetijske krajine. Visokodebelni travniški sadovnjaki so ključni habitat za vrste ptic območij Natura 2000, zelo pa so pomembni tudi za preživetje številnih drugih ogroženih vrst.